Ordensreglement for Grundejerforeningen Åhaven

Download ordensreglementet som PDF.

Formålet med dette reglement er at gøre opholdet på fællesområderne så behageligt som muligt for alle beboere i Åhaven og sætte rammer for, at vi til stadighed har pæne fællesområder.

Reglementet supplerer grundejerforeningen Åhavens vedtægter, Lokalplan nr. 70,
Kommuneplantillæg nr.1 for Boligbebyggelse Risingevej 1 samt de til enhver tid gældende bestemmelser i Vallensbæk Kommune. Ligeledes er reglerne i politiets ordensbekendtgørelse (den tidligere politivedtægt) gældende.

1 Generel hensyntagen
1.1 Alle beboere henstilles til at tage hensyn til hinanden og drage omsorg for, at fællesområderne vedbliver pæne og vedligeholdte.
2 Færdsel på veje og stier
2.1 Færdsel på vejene i Åhaven skal ske med lav hastighed og med hensyntagen til de bløde trafikanter, således at fare for færdselsuheld, unødig støj og støv undgås i størst mulig udstrækning.

2.2 Kørsel med bil, motorcykel, scooter og knallert er ikke tilladt på stierne. Der må gerne cykles på
stierne, men det skal altid ske med hensyntagen til gående.
3 Parkering
3.1 Parkering må kun ske på dertil afmærkede parkeringspladser.

3.2 Der henstilles til, at parkering sker, så køretøjet ikke fylder mere end én parkeringsplads.

3.3 Det er ikke tilladt at parkere køretøjer i Åhaven, der ikke kan holde på en afmærket parkeringsplads.

3.4 Erhvervsbiler henstilles parkeret på parkeringspladserne op mod Lonza.

3.5 Henstilling af både, lastbiler, anhængere/trailere, campingvogne mv. på fællesområderne er ikke tilladt. Det samme gør sig gældende for eksempelvis uregistrerede køretøjer.

3.6 Det er ikke tilladt at henstille køretøjer/andet materiel på over 3.500 kg på fællesområderne.

3.7 Omkostninger i forbindelse med bortkørsel af ulovligt parkerede køretøjer påhviler ejeren heraf.

3.8 Cykler skal parkeres inden for egen matrikel, i cykelkælder eller i opsatte cykelstativer.
4 Husdyr på fællesområderne
4.1 Medbringes husdyr på fællesområderne skal det ske med hensyntagen til de øvrige beboere.

4.2 Hunde skal holdes i snor og efterladenskaber opsamles.

4.3 Kamphunde/muskelhunde er ikke ønsket på fællesområderne og må derfor ikke opholde sig på fællesområderne.
5 Leg og boldspil på fællesområderne
5.1 Børns færden på grundejerforeningens legepladser og fællesområder i øvrigt sker på
forældrenes ansvar.

5.2 Boldspil henvises til grundejerforeningens grønne arealer og to legepladser. Udvis hensyn til
hinanden og pas godt på sandkasse, gynger, legetårne mv.
6 Miljøstationen
6.1 Bestyrelsen fastsætter regler for benyttelsen af miljøstationen, herunder åbningstider.
7 Affald og ophold på fællesområderne
7.1 Støjende adfærd på fællesarealerne må ikke ske i tidsrummet fra 22.00 – 08.00

7.2 Der må ikke henkastes affald på fælleområderne.

7.3 Det er ikke tilladt at lave bål på fællesområderne.

7.4 Hærværk på fællesområderne vil blive mødt med et erstatningskrav.
8 Ansvar og håndhævelse
8.1 Det er op til alle beboere i Åhaven i fællesskab at sikre, at ordensreglementet overholdes.

Som vedtaget på Grundejerforeningen Åhavens ordinære generalforsamling d. 22. april 2009.